Lepel uezd - 3rd blagochinie

Photos

Bocheykovo - Orthodox church of the Transfiguration

Bocheykovo Orthodox church of the Transfiguration

Ula - Orthodox church of the Transfiguration

Ula Orthodox church of the Transfiguration