Sebezh uezd - 1st blagochinie

Photos

Sebezh - Orthodox church Nativity of Jesus (Cathedral)

Sebezh Orthodox church Nativity of Jesus (Cathedral)