Rogachev-Bykhov deanery

Photos

Bykhov - Catholic church of the Immaculate Conception

Bykhov Catholic church of the Immaculate Conception

Rogachev - Catholic church of the Immaculate Conception (from 1913 year - of Saint Anthony of Padua)

Rogachev Catholic church of the Immaculate Conception (from 1913 year - of Saint Anthony of Padua)

Starye Zhuravichi - Catholic church of the Assumption of Mary

Starye Zhuravichi Catholic church of the Assumption of Mary