Postawy in contemporary photos

photos by Elena Korotkova

Photo date taken: 2016