gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Моя мать Козополянская Анна Игнатьевна родилась в д. Казино, Мстиславского райна, Шамовского волисполкома 16.02.1920г. Её родители: отец - Козополянский Игнатий Львович, мать - Козополянская Пелагея Михайловна. Очень хочу узнать историю своих предков. Могу оплатить расходы в Российской валюте.... > > >
Мой дед, Поклад Петр Григорьевич родился в 1904 году в д.Сосновица , Чериковский уезд, Могилевской губернии . Он жил там до 1926 года.... > > >
Добрый день. Может кто подскажет, где ранее находилось это село? Спасибо... > > >
Здравствуйте. В деревне Уно жила моя прабабушка. Девичья фамилия Кадцина (Катцина?). Муж Андрей Козлов погиб на войне (вероятно первой мировой). По легенде семьи фамилия Козлов не настоящая. Раньше муж прабабушки имел фамилию Козель, но в смутные времена поменяли на Козловых. В дальнейшем прабабушку с детьми сослали на Урал. Ищу информацию по семье и предкам прабабушки. Видела ее сына в списках репрессированных Илья Козлов (белорус. Уроженец Уно).... > > >
Здравствуйте!
Первичное место захоронения Вашего родственника - деревня Добрино.
В разных документах - разная информация!!!
По учету в РБ, Ваш родственник перезахоронен в деревне Крынки, что очень логично, между местами чуть более 4 километров)!
Но ситуация неоднозначная! Скорее всего Черныши (они дальше!) - неточность!!!
Напишите мне, вместе разберемся, ведь в прежних (1980-90хх годов) документах часто случаются неточности!
Всего доброго!... > > >
Здравствуйте!
Совершенно верно, Ваш родственник был перезахоронен в Братскую могилу в деревне Черныши (номер Воинского захоронения 4319).
Вот страница где Вы можете скачать Паспорт Воинского захоронения (там, кроме Списка похороненных, есть и небольшая фотография).
С дополнительными вопросами обратитесь в сельский исполком -
http://liozno.vitebsk-region.gov.by/ru/sel_sovety/
в Вашем случае, это - Крынковский.
Всего доброго.... > > >
Здравствуйте!
Ваш родственник не числится в списках погибших на территории РБ (по разным причинам, но, к сожалению, такое случается)!
Скорее всего при перезахоранивании в Братскую могилу (а он первично был похоронен в отдельной могиле) его имя не включили в Список.
Такого не должно быть, все погибшие должны быть увековечены!
Напишите, я расскажу Вам как это сделать.
Хотя работа по поиску продолжается, и, возможно, его имя уже включено в Списки увековеченных.
Всего доброго.... > > >
Здравствуйте!
У меня большие сомнения по поводу достоверности (абсолютной) информации из книги Памяти!
Уточните, пожалуйста, дополнительно, что Вам известно о родственнике!
Просто ПУГАЧЕВ ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ - не числится в Донесениях о безвозвратных потерях!
Эта ситуация требует дополнительного рассмотрения!
Всего доброго!... > > >
Здравствуйте!
Вот точные координаты, где была деревня Пузенки -
55.073033 30.343995
Дата гибели 26.12.1943 откуда Вами взята?
в этот день погибли ЧЕТЫРЕ Аксеновых, но все на территории Украины!

Для более предметного ответа Вам, уточните, пожалуйста, место рождения родственника дополнительно.
Всего доброго!... > > >
Доброго дня!! Ищу родственников по фамилиям Петрушин(а), кравченко, проживали в деревнях Химец, старая Яблонка... > > >