gubernia mohylewska

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

ИЩУ КОРНИ-Струковы Тимофей Григорьевич и Мария Карловна... > > >
Здравствуйте, мой дедушка уроженец д.Любаны Родился в 1912 году Волчков Иван Никифорович, если можно я хотела бы узнать более подробно о его происхождении, моих предках. Знаю, что родился в Любанах и всё, к сожалению.Очень буду благодарна за помощь. С уважением М.Пикуз.... > > >
Инвентарь села Старый Бобр Сенненского уезда за 1614 год.

SPISANIE WŁOK WE WŁOSCI BOBROWSKIEY.
Sioło Stary Bobr.
1) Ihnat Safonowicz
2) Hryszko Łukjanowicz, synów trzy: Dmitr, Moysiey y Sciepan
3) Kuma Apimachowicz z Chrołem
4) Andrżey Baczkaronek z synem Hryszkiem; u tego Hryczka syn Truchan
5) Sawa Marcinowicz, syny trzy: Lochwien, Daniło y Siemion
6) Michał, Cierech y Hryczko Korniejewiczy; syny dwa: Kuprey y Michałko
7) Paweł Szewelonek, syn Filip Borys
8) Waśko Osipowicz z brataniczami: Pilipem, Nukła, Jankiem y Pietraszom
9) Ciszko Żurowieczonek z bracią Arciuchem y Pietraszem
10) Moysiey Kraczko, syn Chodor
11) Omelian Zarowczonek y Daniło Loyko, u tego Dan... > > >
ИГНАТЕНКО Павел Васильевич
9.01.1918 – 23.10.1992
Родился в д. Барановка Злынковского района Брянской обл.
В 1933 году окончил 7 классов Чуровической НСШ Брянской обл.
В 1934 году – 10-ти месячные курсы преподавателей труда при Суксунском политехническом техникуме.
В 1936 году окончил 3 курса – заочно Суксунского политехнического техникума Молотовской (Пермской) обл.
Призван Кунгурским РВК 25.09.1936.
1936 - 1939 г. учился в Свердловском пехотном училище.
Участие в войнах:
Халхин-Гол 12.08.39-23.08.39, 82-я СД - комвзвода, 196-й отд. пулеметно-зенитный батальон, ранен осколком в лицо и правый глаз 23.08.39.
Демобилизован в марте 1960 г. Майор в отставке.
... > > >
Мой Прапрадзед Ільін Якаў са сваімі 9 дзецьмі з гэтай вёскі. ... > > >
Добрый день, ищу информацию о родственниках мужа моей тети Цагайко Александра Семеновича 1923г р в документах написано, что родился в Гомеле... > > >
Вы смеётесь!? Конечно же никогда не входила...... > > >
Скажите пожалуйста входила ли деревня Квартяны Горецкого р-н.в состав Польши... > > >
Здравствуйте! Ищу сведения о своих предках (для родословной). Известно, что в 1915 году 30 августа мой дедушка Трифон (Трофим) Карпович Синявский окончил курс учения в Филипповском земском училище (свидетельство выдано Горецким Уездным Училищным Советом). Также указана дата рождения - 1 февраля 1902 года, вероисповедание - Православное и сословная принадлежность - крестьянин. Хотелось бы найти сведения о точном месте рождения моего деда, Ф.И.О. его родителей (известно только, что их звали Карп (Карпека) и Анна), и всё, что можно найти о более далёких предках- Синявских (имена, даты рождения и смерти, место рождения и т.д.). Может быть что-то сохранилось в церковно-приходских книгах? Буду очень признательна за любую информацию. С уважением. Марина Лобачёва.... > > >
Моих дедушки и бабушки не стало в годы Великой Отечественной войны. Жили они в д. Роги Славгородского района(Пропойская волость). Дед- Моргунов Митрофан Савельевич- пропал без вести в 1944 г. Бабушка- Моргунова( в девичествеМасликова) Евгения Игнатьевна- умерла в годы войны. Ничего не знаю о прадедах, известно лишь, что у прадеда была мельница, за что его и раскулачили. Где можно узнать хоть какую то информацию о прадедах, о том, как они жили?

Мы случайно не родственники? Моя пробабушка из Прудка(кажется) Моргунова Матрёна (Отчество забыл)... > > >

Zdjęcia

Zamoście, wieś

Zamoście, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Петровский Валерий

Wysokie, wieś

Wysokie, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Виктор Бахарев

Sapеżynka, wieś

Sapеżynka, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Андрей Одинцов

Płutówka, wieś

Płutówka, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Смирнова Нина Федоровна

Kulszyce, wieś

Kulszyce, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Александр Азнагулов

Obolce (Plebań), wieś

Obolce (Plebań), wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Репина Елена Александровна

Ryżyczy, zaścianek

Ryżyczy, zaścianek Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Алексей Новик

Zamosze, wieś

Zamosze, wieś Z albumu z archiwalnymi zdjęciami Петровский Валерий

Podberezie, wieś

Podberezie, wieś Z albumu ze współczesnymi zdjęciami Петровский Валерий

Nazwiska dodane przez użytkowników

Копытов Геннадий Викторович dodał(a) Александра Горбунова Białynkowicze, miasteczko (powiat klimowicki)
Ивашнёв dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)
Солодкина dodał(a) Ольга Климкова Czarne Małe, wieś (powiat mohilewski)
Гречихо Zaozerie, wieś (powiat orszański)
Гречихо Kartaszowicze, wieś (powiat orszański)

Przynależność administracyjna