gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Людыно Иван Игнатьевич (1893)
Дата рождения: 1893 г.
Место рождения: дер. Гили Чашникского р-на Витебской обл.
Пол: мужчина
Национальность: беларус
Социальное происхождение: из рабочих
Образование: начальное
Профессия / место работы: слесарь, Бумажная ф-ка"Кр.Звезда"
Место проживания: Витебская обл., Чашникский р-н, местечко Чашники
Дата расстрела: 13 ноября 1937 г.
Место смерти: Орша
Мера пресечения: арестован
Дата ареста: 18 сентября 1937 г.
Обвинение: 64, 71, 76 УК БССР - член шпион. орг-ции
Осуждение: 2 ноября 1937 г.
Осудивший орган: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР
Приговор: ВМН
Дата реабилитации: 14 августа 1958 г.
Реабилитирующий орган: Военный трибунал БВО
Архивное дело: УКГБ по Витебск.обл. - 7543-П
Источники данных: ... > > >
добрый день, в каких именно?я нашел только в метриках... > > >
Моя мама Закоблук Федосья Григорьевна проживала в д.Слободка. ... > > >
Анатолий, здравствуйте. Спасибо за ответ относительно фольварка рубановка.может вы знаете судьбу последнего владельца фольварка?... > > >
Большое спасибо за помощь !... > > >
BY НИАБ ф 2531 1800-1948... > > >
Добрый день! Мои прадеды жили тоже в этих местах, в селе Княжицы и Лубнищи.Потом в начале 20 переехали в Сибирь.... > > >
Приветствую всех. Ищу родственников по фамилиям Катковские, Лошкевич, Садовские. Жили в деревне Лубнищи, Княжицах в конце 19 века, начале 20 века.Думаю, не все уехали в Сибирь, кто-то из семей мог и остаться. Хочу понять, что сподвигнуло их на такой сложнейший переезд -в Сибирь.... > > >
Приветствую всех. Ищу родственников по фамилиям Катковские, Лошкевич, Садовские. Жили в деревне Лубнищи, Княжицах в конце 19 века, начале 20 века.Думаю, не все уехали в Сибирь, кто-то из семей мог и остаться. Хочу понять, что сподвигнуло их на такой сложнейший переезд -в Сибирь.... > > >
Здравствуйте! Знаю, что мои предки переехали в Томскую губернию из Беларуси. . Лубнищи и Княжицы-места рождения моих прадедов. Хотелось бы понять-куда именно делать запрос по метрикам 19 века и начала 20 века и другим источникам -исповедальным ведомостям, ревизским сказкам и т.д. Также хотелось бы получить рекомендации по краеведческой литературе, художественной литературе и фильмам.... > > >