województwo białostockie

Przynależność administracyjna

Podział administracyjny województwa białostockiego II Rzeczypospolitej

Herb województwa białostockiego Dawne województwo białostockie, istniejące do 1939 r., obejmowało powierzchnię 32 440 km2 i zamieszkiwane było przez 1 643 000 mieszkańców. W skład województwa białostockiego wchodziło 14 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, sejneński, sokolski, suwalski, szczuczyński, wołkowyski i wysoko-mazowiecki. Powiaty: grodzieński, wołkowyski i zlikwidowany później białowieski - będący częścią dawnej guberni grodzieńskiej, zostały przyłączone do województwa białostockiego w wyniku pokoju Ryskiego w 1919 r.

Mapa województwa białostockiego

Województwo białostockie - powiaty i większe miasta i miasteczka

Miejscowości i ludność

W okresie międzywojennym województwo białostockie zaliczane było do województw centralnych i nie wchodziło w zakres pojęcia „kresy wschodnie", pomimo to zarówno dzięki cechom geograficznym jak i kulturowym posiadało charakter województwa kresowego. Województwo graniczyło od wschodu z wileńskim i poleskim, od południa z lubelskim, od zachodu z warszawskim, oraz od północnego zachodu z Niemcami (Prusy Wschodnie) i od północnego wschodu z Litwą. Głównymi miastami województwa były Białystok, Grodno, Suwałki, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Augustów i Ostrołęka.

Było to województwo o jednym z najniższych w Polsce wskaźników gęstości zaludnienia. 24% ludności zamieszkiwało w 49 miastach województwa białostockiego. Miasta te, a właściwie niewielkie mieściny w swej większości liczyły od 2 do 5 tyś. mieszkańców. 76% stanowiła ludność wiejska, co decydowało o rolniczym charakterze tego województwa. Przekrój narodowościowy ludności według spisu z 1931 r. przedstawiał się następująco: Polacy — 1 182 259 osób, Białorusini — 205 590, Żydzi — 194 935, Rosjanie — 35 148, Litwini — 13 085, Niemcy — 7290, Ukraińcy — 3405.

W latach 20 XX w pojawiła się na ziemiach dawnego województwa białostockiego nowa kategoria społeczna — osadników wojskowych. Stanowili oni obcy na tych ziemiach żywioł. Traktowani preferencyjme przez władze, aktywni, dobrze zorganizowani i zaradni, byli niezbyt chętnie przyjmowani przez ludność polską i białoruską.

Zamykanie rozdziału ziemiaństwa rozpoczęło się w 1939 r , na ziemiach wschodnich często przez fizyczną likwidację, deportacje w głąb ZSRR, głównie do Kazachstanu, lub skazania na długoletnie pobyty w łagrach.

Według:
Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej: Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi)
Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008

Wiadomości:

Den' dobry.
a.ramanchyk@gmail.com

Napisz do mnie po dalsze szczegóły.... > > >
День добры! Ваш номер телефона разыскивают семья Печинских! Огромная просьба прислать ваш номер телефона на эту почту... > > >
Добрый день!Ищу родственников, которые во время войны скорее всего жили в Верполе. Кузо(а)винский Александр Васильевич, Кузо(а)винский Михаил и Ираида Макарук. Александр и Ираида могли быть женаты, но это не точно. Александр ушел на войну в состав Войска Польского. в 1945 году его убили в Верполе. К сожалению, больше нет никакой информации. Мне нужна любая информациЯ. Огромное спасибо!... > > >
Hi what you know about Zamojcin family? Me email olkaa1986m@gmail.com... > > >
Ищу данные на родственников по линии матери: дедушки Ежевского Михаила Игнатьевича, тети Ежевской Валентины Игнатьевны, прабабушки Жидок Ольги Петровны, прадедушки Ежевского Игната Казимировича... > > >
извиняюсь, сводных братьев было тоже два,Франак и Меток. Меток погиб при заготовке леса на страительство нашего дома.я его не помню. сводные сестры Чеся и Лёня. Лёня похоронена в д.Заневичи Гродненской обл. остальные похоронены в д.Репля Волковыского р-на.... > > >
Chciałbym się więcej dowiedzieć o pradziadkach ze strony mamy-nazwisko Grzybek.... > > >
Poszukuję przodków żyjących i zmarłych z rodziny: Norel, Półjanowicz, Podwysocki.... > > >
Не вероятно, а совершенно точно. Семья Гриц была очень большая. Только у моего прадеда Андрея Антоновича Гриц было 6 детей. А ведь ещё были у него дяди, тети, братья и сестры, о которых я почти ничего не знаю.... > > >
Мне хотелось бы узнать проживали ли мои родственники по отцовской линии в Шауличах. По детсим воспоминаниям мой отец иногда произносил название этой деревни.Он сам родился в деревне Мосеевичи. К сожалению моего отца уже давно нет в живых, чтобы узнать судьбу моих родственников. По словам моей матери в этой деревне проживал дядя моего отца, по фамилии Свидерский ( может поможет что-то узнать , мой дед Свидерский Станислав Францевич, понятно что у этого дяди тоже отчество Францевич, имя к сожалению не знаем. Буду благодарна хоть каким-то известиям.... > > >