Нясвіжскі павет

Адміністрацыйная прыналежнасць

Паведамленні:

Вітаю! Шукаю інфармацыю па прабабулі (Кохан Агафія Антонаўна, пасля шлюбу- Скачко) , нарадзілася ў Лысіцы (невядома ці Новай ці Вялікай) у 1897 годзе. Дзякуй.... > > >
Ино мы, выслухавшы листовъ князя Ѳедора Ярославича, продка нашого, зъ особливое ласки нашое, на его чоломбитъе то вычнили: на то дали ему сесь нашъ листъ и тое все то потвержаемъ симъ нашымъ листомъ на вечность ему самому и его жоне и ихъ детямъ и на потомъ будучымъ и ихъ щадкомъ со всими съ тыми людьм и вышейписаным и зъ ихъ всими землями пашными и бортными, и съ сеножатмй, и зъ лесы, зъ дубровами, и зъ ловы зверынными и пташыми, и съ озеры, и зъ реками, и съ ставы и ставйщы, и зъ бобровыми гоны, и зъ службами, и входы всими тыхъ людей и дворыщъ, и зъ даньми грошовыми и медовымй й бобровыми и куничными, и дяклы и ржаными и овсяными, и со всими иншыми платы и доходы и пожытки тыхъ людей и земель и дворыщъ и со всемъ съ тымъ,
какъ ся тые люди и земли и места й дворыща, й огородъ зд... > > >
Листы слугъ панцырныхъ Крупоедовъ и Секирычъ.
Бона, Божью милостью, королевая Польская, великая кнегини Литов¬ская, Руская, Пруская, Жомоитская, Мазовецкая и инныхъ.
Старосте нашему Пинскому, Кобрынскому, Клецкому, Городецкому и Рогачевскому пану Ивану Михайловичу. Прыездили до мене здесе бо¬яре нашы Клецкiе панцырные, на имя: Матеей Апдреевичъ Крупоедъ, Харко Мищынъ, Ленко Поповичъ, Андрей Васиновичъ, Иванъ Головачевичъ, Опанасъ Ивановъ, сынъ Крупоедъ, Микита Скребелчычъ, Янюта Мишпевичъ, Петрашъ Головачевичъ, Миколай Нарейшевичъ, Федецъ Пашкевичъ, Грынецъ Лвовичъ, Занько Тенетиловичъ, Иванъ Матвеевичъ, Грынецъ Глецковичъ, Кулакъ Ивановичъ, Некрашъ Матеевичъ, Матыясъ Станковичъ, Петръ Миневичъ, Радивонъ Мишковичъ и иншые, жалуючы о томъ, штожъ намесиикъ нашь его милость Клецкой прав... > > >
Szukam przodków mojego ojca Michała Powiedajło urodzonego :Zapole powiat Nieśwież data ur. 06.05.1939 (data może być mylna, z uwagi na brak doc. po powrocie z zsyłki na Sybir do Polski w 1945 roku)syna Szymona Powiedajło i Tatiany. Będę wdzięczna za każdą informację.

... > > >

Kleck 1938r. W Klecku odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Cechu Rzemiosła Chrześcijańskiego , należącego do centrali nieświeskiej. Obradom przewodniczył starszy cechu Michał Bułhak W wyniku wyborów do Zarządu, weszli Stefan Jakubowski jako przewodniczący, Jan Jarmoliński jako sekretarz, Antoni Sokołowski jako skarbnik oraz Silecki i Sołowiej jako członkowie.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano Bolesława Górskiego i Ibrahima Abramowicza. Na zgromadzeniu postanowiono wziąć udział w wystawie rzemieślniczej w Nowogródku, zorganizować kursy wyprawy skórek owczych i szycia kożuchów.
Rozwój placówki chrześcijańskiej, jak... > > >
Proszę o Informację na temat Żakiewicz- nadanie szlachectwa 1528 rok. Majątek Żakiszki koło Wilna. Jestem córką Wandy Gertrudy Sidorowicz z domu Żakiewicz imię ojca Jan Żakiewicz ur. 1896 zmarł 1924 w Zakopanem. Imię żony Jana Żakiewicz Józefa z domu Kolęda. Moja córka robi drzewo genealogiczne. Potrzebuję informacji. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.... > > >
Koło Związku Rezerwistów w Klecku 1936. Skład zarządu; prezes - Jan Gibki, v-ce prezes Bolesław Matusewicz, sekretarz Antoni Seklecki, skarbnik Borys Fiedziuszyn, referent wychowania obywatelskiego - Bolesław Modrzejewski, referent opieki społecznej - Mikołaj Karpowicz, członek zarządu - Borys Dziejko.
Na podstawie Zarząd Okręgu Nr 9 Związku Rezerwistów Okólnik nr 7/36 wyd.. Brześć nad Bugiem 3 listopada 1936
Bolesław Modrzejewski był nauczycielem geografii i WF był opiekunem harcerzy -komendantem drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Klecku. Zamordowany w Hajkach koło Malewa w 1942 r.
... > > >
Miasteczko Kleck, powiat Słuck - gazeta "Zwiezda" z dn. 01.03.1919r. Od naszego korespondenta. Organizacja władz. W Klecku intensywnie pracuje Komitet Gminny,
Umiejętnie rozwiązując różne problemy życia publicznego.
Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Komisja Gminy delegowała członków Komisji do kontroli i, w razie potrzeby, ponownego wyboru Rad Gminnych.
Zorganizowany przez Biuro Śledcze miasta Klecka przy Komitecie Gminnym.
Powołano komisję do kontroli spraw byłego Samorządu i Gminnego Ziemstwa.
Opracowywany jest plan organizacji przytułków, punktów żywienia i szpitali w celu podniesienia sprawy pomocy społecznej na odpowiednio wysok... > > >
Агрида, татарин Клецкага пав. 213
Андреевич Долмат, боярин Клецкага пав. 211 оборот.
Андреевич Кирик, боярин Клецкага пав. 212
Бердей, т. Клецкага пав. 212 адв.
Березка Матфей, б. Клецкага пав. 212 адв.
Богдан, б. Клецкага пав., яго брат - Михайло Гридич Логвиновича212
Богдан, т. Клецкага пав. 213
Борисович Костя, б. Клецкага пав. 212
Борисович Сидор, б. Клецкага пав. 212 адв.
Бусакович Васко, б. Клецкага пав. 212 адв.
Васко, т. Клецкага пав. 212 адв.
Величко, т. Клецкага пав. 212 адв.
Волокит Иван, б. Клецкага пав. 211 адв.
Волокитич Яцко, б. Клецкага пав. 212
Горбунович Яцко, б. Клецкага пав. 212 адв
Гризловичи, б. Клецкага пав. 212
Данко, т. Клецкага пав. 213
Дашкович Васко, б. Клецкага пав. 212 адв.
Еля, б. цi т. Клецкага пав. 212 ... > > >
Regestr Bojar Kleckich 1769 po tomuż Pisan, jako y Inszaja Szljachta: Fiedor Szczepa dwa koni, Dołmatt Andrejewicz czotyry koni, Matfiey Iwanowicz dwa koni, Andrey Iwanowicz dwa koni, Michayło Szaropow dwa koni, Olechno Radiwanowicz koń, Radiwanowicz wdowa koń, Olechno Radiwinowicz, koń, Radiwonowaja wdowa koń, Daniłowaja Radiwonowicz koń, Hryhor Piszczykowicz koń, Lewko Piszczykowicz koń, Iwan Wołokit koń, Jacyna Onoszkowicz koń,
Jacyna Onoszkowicz koń, Bohusz Michayłowicz koń, Michayło Hridicz Łohwionowicz koń, Brat jeho Bohdan koń, Ortjuch Lenicz koń, Woin Sienicz koń, Sieniniynaja koń, Kirk Andrejewicz koń, Kostia Mozolewicz koń, Kostia Borisowicz ko&#... > > >