gubernia mohylewska

Przynależność administracyjna

Herb guberni mohylewskiej Gubernia mohylewska graniczy na połnocy z witebską; na wschodzie z smoleńską; na południe i południowym wschodzie z czernihowską; na zachodzie z gubernią mińską. Pod względem administracyjnym mohylewska gubernia jest rozdzielona na 11 powiatów: mohylewski, bychowski, czausowski, czerykowski, homelski, horecki, klimowicki, mścisławski, orszański, rohaczewski i sieński. Miasto gubernialne - Mohylew.

Mapa guberni mohylewskiej

Gubernia mohylewska - powiaty i większe miasta i miasteczka

Historia

Gubernia mohylewska, jedna z guberni zachodnich cesarstwa rosyjskiego, w ostatnich czasach Rzeczypospolitej stanowiła wschodnie pogranicze Litwy. Znaczną cześć guberni stanowiło niegdyś księstwo mścisławskie. Od czasów Olgierda księstwo to należało do Litwy. Następnie z księstwa tego uformowano województwo mścisławskie. W 1772 za pierwszego podziała Rzeczypospolitej, z przyłączonych do Imperium Rosyjskie województw mścisławskiego, połockiego i witebskiego utworzone były dwa namiestnictwa: mohylewskie i połockie. Gubernia mohylewska dzieliła się na 4 prowincye: orszańską, rohaczewską, mścisławską i mohylewską.

W 1776 gubernia otrzymała nową organizacyą. Wówczas Mohylew został miastem gubernialnem, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś, Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica — miastami powiatowemi. Cesarz Paweł I w 1797 z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedne gubernią białoruską, z miastem gubernialnem Witebskiem, do składa której wszedł Mohylew jako miasto powiatowe; w 1801 r. z rozkazu cesarza Aleksandra I przywróconą była mohylewska gubernia. Ostateczne zmiany nastąpiły przez przyłączenie w 1840 powiata babinowieckiego do orszańskiego, oraz w 1863 powiata kopyskiego do horeckiego.

Ludność

W 1777 roku było w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkance; w 1846 ludność wynosiła 860 410 dusz; w 1850 wzrosła do 882 565 dusz. Podług pochodzenia ludność składa się z krajowców Białorusinów (potomków dawnych Krywiczów i Radomiczów), z wychodców z Litwy, Polski, Wielkorossyan, tudzież z żydów, niemców i niewielkiej liczby cyganów. Liczba katolików dochodzi do 50 000, żydów do 200 000. Starowierców jest 16 753.

Włościan jest 844 281. Do liczby włościan ukazem z 1865 roku zaliczono i b. szlachtę drobną, tak zw. zaściankową lub jednodworców, w liczbie 37 606 dusz. Szlachta ta da się podzielić na dwie grupy: wschodnią, osiadłą nad Sożą, przeważnie prawosławną, i zachodnią nad Drucią, katolicką. Z ogólnej liczby b. szlachty jest 21 132 prawosławnych i 16 473 katolików (nad Sożą - 19 491 praw. i 5 987 kat., nad Drucią - 1 741 prawosł. i 10 447 katol.). Językiem ogólnie przez włościan i mieszczan używanym jest narzecze białoruskie. Narzecze to było niegdyś używane na dworze książąt litewskich oraz w aktach sądowych; w niem spisano najpierw statut litewski.

Pod względem kościelnym katolickim gubernia mohylewska dzieli się na 7 dekanatów: mohylewsko-horecki, rohaczewsko-bychowski, homelski czyli bielicki, klimowicko-mścisławski, czerykowsko-czausowski, orszański i sieński. Parafij posiada 30. Wiernych w 1879 roku było 34 414.

Gubernia mohylewska
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI, 1885 r.

Wiadomości:

Ищу информацию о деревне Дроздово.... > > >
Купчин Влас Петрович 1904 станица Ивановская
Купчин Дмитрий Михайлович 1871 г. Мстиславль Могилевской обл.
Купчин Евгений Иванович 1905 уроженец г. Новосокольники
Купчин Егор Николаевич 1909 п. Екатерининский, Сивинский р-н, Уральская обл.
Купчин Емельян Романович 1880 с. Ящимко Полтавской губернии
Купчин Иван Антонович 1871 уроженец Литвы
Купчин Куприян Кириллович 1887 дер. Козловичи Оршанского р-на Витебской обл.
Купчин Михаил Дмитриевич 1891 —
Купчин Михаил Николаевич 1877 Смоленская губ., Бехтеевская вол. Сычевский уезд, дер. Колодни Великоросс
Купчин Николай Герасимович 1880 Белорусия
Купчин Николай Герасимович 1880 п. Екатерининский, Сивинский р-н, Уральская обл.
Купчин Николай Иванович 1913 Вятская губ., Сарапульский уезд, с. Осиновка
Купчин Никол... > > >
Ищу информацию о своем деде по фамилии Купчин Захар(Захарий)Федорович.1978 г.р в г.Мстиславль.... > > >
Здравствуйте. Ищу сведения о своей бабушке из деревни Меляховичи. ... > > >
Если у кого - то есть какая- нибудь информация о наших родственниках, либо истории Машковки пишите на anjeymash@yandex.ru... > > >
Здравствуйте. Хотела узнать как получить сведения о рождении (записи в метрических книгах), бракосочетании своих дедушки , бабушки и отца. Рождены в дер.Уречье-1 (Завод Вировая) Славгородского района Могилевской области.... > > >
Навестил кладбище, где похоронены мои прадедушка и прабабушка Машковские Лука и Софья, а также их сын Александр и 3 их племянника. Из рассказа дочери Луки и Софьи - Елены: "В 60-е годы 19 века мой дедушка Александр Иванович Машковский выдал своим трем сыновьям землю по 20 десятин каждому: Ивану, Борису и Луке. Все они имели большие семьи, работали не покладая рук, жили богато, за что и поплатились при советской власти. Лука - мой отец жил беднее, потому что половину своей земли продал чтобы построить дом. В деревне Машковка из семи дворов четыре были Машковских. Поселок был окружен дубравами и березовыми рощами, где мы, дети, собирали грибы, ягоды, колосилась рожь, утопала в зелени садов и пасек пчелиных ульев. К 30 годам все изменилось, из Машковских остался один отец в колхозе. В войну в... > > >
Здравствуйте! Прошу найти Давыденко Прокопа его сына Кузьму и дочь Федору уехавших в 1923 году в Сибирь. Их года рождения, отчество Прокопа и всю известную о них информацию.... > > >
Мама отца - ТЫНКЕВИЧ СОФЬЯ СЕМЁНОВНА... > > >
ищу родственников отца Косило Дмитрия Иосифовича 1927 г.р родившегося 28,11,1927, ветерана ВОВ., Гомелевская обл.Будокошелёвский район, Губический умёт, деревня КОСИЛЫ... > > >